dilluns, 21 de juliol de 2014

Document de suport a les institucions catalanes per celebrar la consulta

En resposta al clam popular de l’11 de setembre de 2012 i al resultat de les eleccions del 25 de novembre del mateix any, el Parlament de Catalunya va aprovar, el dia 23 de gener de 2013, la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya.

Es va acordar iniciar, així, el procés per exercir el dret a decidir, per tal que el poble de Catalunya – que, per raons històriques i de legitimitat democràtica, té caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà - pugui decidir el seu futur polític col·lectiu.

Després de la Via que va enllaçar ciutadans des del riu Sènia fins al Pertús, el 12 de desembre de 2013 els partits que representen una àmplia majoria parlamentària van acordar la data i la pregunta de la CONSULTA.

Ara resta que el president de la Generalitat faci la CONVOCATÒRIA de la CONSULTA.

Els catalans volem decidir com volem viure, i volem fer-ho exercint un dret bàsic i essencial en democràcia: el dret de VOT.

Per això, des de l’associació ........................................................ ............................... donem, formalment, el nostre suport a la convocatòria i celebració de la CONSULTA amb aquest

COMPROMÍS
El/La senyor/a .............................................., secretari/a de l’Associació ...................................................................... amb NIF .................., domiciliada al carrer.......... ..............., ..... de ..............................,

CERTIFICA

que, en reunió .................................................................., la Junta Directiva (o l’Assemblea General) de l’Associació .......................................... va acordar:

1.- Assumir i manifestar el nostre COMPROMÍS i disposició a cooperar amb les nostres institucions per a fer possible l’organització de la Consulta del dia 9 de novembre d’enguany i donar suport al President de la Generalitat quan faci la CONVOCATÒRIA d’aquesta CONSULTA.

2.- Fer arribar aquest COMPROMÍS a l’Assemblea Nacional Catalana abans d’aquest 11 de setembre perquè, de forma conjunta amb d’altres organitzacions del teixit associatiu de Catalunya, el facin arribar a la Presidència del Parlament de Catalunya en el moment que sigui més convenient.

............................................................, ... de ......... de 2014


Signat:................... ...............         Vist-i-plau: .................................
Secretari/a                     President/a